Founded: 1978
Goshen Historical Society
42 Main Street
Goshen, Mass. 01032